תקנון ומדיניות פרטיות אתר בריאותא

תקנון 

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://briuta-care.co.il/policy ("האתר") שבבעלות א.ח בריאותא רפואה בע"מ ("החברה"), המשמש, בין היתר (א) כפורטל רפואי אישי המרכז את המידע הרפואי/האישי של מטופלי החברה במרכזים הבריאותיים/הרפואיים המופעלים על ידה (בכפוף להיות המשתמש משתמש רשום, כמפורט להלן) ("המרכז הרפואי"); (ב) כחנות מקוונת לרכישת מוצרים המשווקים על ידי החברה ("החנות" ו- "המוצרים" בהתאמה); ו- (ג)  מתן מידע או מענה נוסף בקשר עם המרכז הרפואי העשוי להשתנות מעת לעת.
 2. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
 3. חלק מהמידע אשר יופיע באתר נגזר ממערכות המידע המרכז הרפואי.
 4. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל שירות/ מידע/רכישה של מוצרים באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון עם החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמו.
 5. המשתמש באתר מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בעצם השימוש של המשתמש  באתר, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי השימוש.
 6. במסגרת אישור תנאי שימוש זה, המשתמש מצהיר כי (א) הוא מאשר את הצטרפותו לשירותים המקוונים של החברה, לרבות מערכת קבלת מידע ו/או מערכת לזימון תורים (ככל וקיימת אפשרות כזו באתר); (ב) שליחת הודעות לחברה ו/או לרופאי החברה וקבלת תשובות במסגרת האתר; (ג) קבלת גישה למידע של המשתמש במרכז הרפואי במסגרת האתר; (ד) קבלת הודעות בדוא"ל ו/או בהודעות SMS; ו- (ה) החברה רשאית לפנות למשתמש בכל פניה במסגרת דיוור ישיר ו/או באמצעים אחרים, כמפורט בהרחבה להלן.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בתנאי שימוש זה (לרבות, היקפם וזמינותם), מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל משתמשי האתר ובשירותים השונים המוצעים באתר, באופן אוטומטי.
 8. ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 9. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכווה גם לנקבה במשתמע.
 10. לעניין תנאי שימוש אלו, "משתמש" או "לקוח" הינו – כל אדם העושה שימוש כלשהו באתר. במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש באתר מותנה בקבלת אישור הורה ו/או האפוטרופוס של אותו משתמש (כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962) לתנאי השימוש. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כהסכמתם לביצוע הרכישה באתר על ידי המשתמש הקטין.
   

הרשמה ושימוש באתר

 1. בכדי לקבל מידע ו/או להזמין שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, על המשתמש לפתוח חשבון משתמש באמצעות האתר אשר אושר על ידי החברה ("חשבון משתמש"). משתמש שלא פתח חשבון משתמש ו/או שלא אושר על ידי החברה לפתוח חשבון משתמש ו/ או לא הביע את הסכמתו לתנאי שימוש אלו לא יוכל להשתמש באתר ו/או בחלק מהשירותים המוצעים בו.
  כפי שמפורט באתר, ישנן פעולות באתר שניתן לבצע אך ורק לאחר הרשמה וקבלת חשבון משתמש.
 2. כמו כן, משתמש שחברותו באתר הופסקה או נחסמה מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי להשתמש באתר ולקבל מידע מהאתר ו/או לקבל שירותים המוצעים במסגרת האתר.
 3. מובהר בזאת, כי החברה תאה רשאית לחסום את גישת משתמשים לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים המוצעים באמצעותם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר.
  במהלך הליך פתיחת חשבון המשתמש, תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום (ככל ונדרש במסגרת הזמנת מוצרים), כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת למשלוח דואר רגיל וכיו"ב. ייתכן ותידרש גם למסור פרטי (רשות) נוספים בהתאם כדוגמת מגדר וזהות קופת חולים מבטחת של המשתמש ("מידע אישי").
 4. כאשר תתבקש למסור מידע אישי במסגרת השימוש באתר, הינך מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את חשבון המשתמש שלך ולמנוע ממך לעשות שימוש באתר לצורך הזמנת שירותים ו/או הזמנת מוצרים, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות החוקיות אשר עשויות לעמוד לחברה בגין הפרה כאמור.
 5. הנך מתבקש לעדכן את המידע האישי שמסרת לנו מיד לאחר כל שינוי בו.
 6. שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות").
 7. לידיעת המשתמש, השימוש באתר הינו אישי ואין להעביר ו/או לאפשר לאחר לעשות שימוש בחשבון המשתמש שלך. כמו כן, אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך באמצעות האתר יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.
 8. השימוש באתר הוא אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.


אחריות המשתמש

 1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם להוראות תנאי השימוש ולפי דין.
 2. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או חסרון כיס ("נזק") שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישת מוצרים באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישת מוצרים באתר (האחריות הבלעדית למוצרים היא של יצרן המוצרים), ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של משתמש ו\או צד ג' כלשהו. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי משתמש ו\או כל צד ג' אחר במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 3. רישומי האתר, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 4. השימוש באתר באמצעות רשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה של המשתמש. תנאי שימוש אלה חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות טלפונים ניידים, טאבלטים וכיו"ב.


סייג לשימוש בחומר המוצג באפליקציה ו/ או באתר

 1. אנו עושים כל מאמץ בכי שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק ועדכני. המידע עלול להיות לא מדויק עקב פערי זמן עדכון, תקלות מחשב וטעויות אנוש.
 2. אף שהחברה נוקטת אמצעי אבטחה מקובלים, עלולים לחדור לאתר וירוסי מחשב או נוזקות אחרות, ועליך לנקוט באמצעי הגנה מתאימים.


הפורטל האישי

 1. כחלק מהאתר, החברה עשויה לאפשר למשתמש בעל חשבון משתמש (כהגדרתו לעיל) לבצע פעולות מסוימות באתר, לקבל/למסור מידע.
 2. האזור האישי עשוי להכיל מידע רפואי סודי, המוגן על פי חוק, ומשכך, יש לשמור על אמצעי הגישה לאזור האישי בחשבון המשתמש בסודיות ולהימנע מלמסור את אמצעי הגישה לצדדים שלישיים שאינם מורשים על ידך.
  המשתמש מאשר כי כל שימוש שייעשה בשם המשתמש והסיסמא לטובת כניסה לחשבון המשתמש ולמידע האישי המופיע בו, יראו בכך כאילו נעשה על ידי המשתמש באופן אישי. המשתמש מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש בחשבון המשתמש ובמידע המצוי בו (גם אם נעשו על ידי אחר) ופוטר את החברה מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור.
  ידוע למשתמש כי חשיפת שם המשתמש והסיסמא לטובת הגישה לחשבון המשתמש ולמידע האישי בו– בין אם בכוונה על ידי המשתמש ובין אם עקב אובדן או גניבה – עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודות המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק שייגרם מחשיפה כאמור.
 3. החברה עשויה לשנות את דרישות האבטחה הנדרשות לטובת הגישה לאזור האישי בחשבון המשתמש.
 4. כמו כן, התכנים באתר, ובכלל זה באזור האישי בחשבון המשתמש, נועדו לספק מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך, על בסיס אישי ופרטני.
 5. על אף האמור לעיל, החברה עשויה לקבוע כי שירותים שונים הניתנים במסגרת האתר, ניתן לבצע ללא פתיחת חשבון משתמש, אך בכפוף למסירת פרטים מזהים מסוימים (כדוגמת: מס' טלפון ו/או תעודת זהות ופורטים נוספים כפי שתדרוש החברה לטובת הענין).


רכישת מוצרים

 1. האתר מאפשר מעת לעת רכישה של מוצרים המשווקים על ידי החברה ו/או מי מטעמה; בטרם ביצוע רכישה של מוצר המשווק באתר, תידרש להזין ולמסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, אמצעי תשלום, דוא"ל, טלפון נייד.
 2. ככל ולא נדרש משלוח, איסוף המוצרים הנרכשים יתבצע מכתובת האורגים 4, באר שבע. משלוח יבוצע בהתאם ובכפוף למדיניות חברת המשלוחים עמה החברה תעבוד, ובלבד שהמוצרים המוזמנים יסופקו לרוכש בטווח של בין כ- 3 ל-10 ימי עסקים או מועד מוקדם יותר בהתאם למדיניות של חברת המשלוחים כאמור.
 3. להסרת ספק, מסירת פרטים כוזבים במסגרת הזמנת מוצרים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הזנת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 4. רכישת מוצרים באתר, תבוצע בהינתן אישור על קריאת תנאי השימוש ובמסירת פרטי זיהוי של משתמש האתר ומסירת אמצעי תשלום שהחברה מכבדת ("פרטי זיהוי" ו-"ההזמנה").
 5. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש ("התמורה"), אולם הם אינם כוללים דמי משלוח (ככל שיהיו כאלה וכפי שיוצג באתר לענין זה).
 6. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של משתמש לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית או כל תקלה שאינה בשליטתו.
 7. החברה שומרת את הזכות שלא לקבל או לבטל כל הזמנה לרכישת מוצרים (או חלק ממוצרים) באתר, גם לאחר ביצוע ההזמנה ואישור חברת האשראי, במקרים הבאים: (א) נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישת המוצר המשווק באתר; (ב) נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצרים ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים בקשר עם המוצר הנרכש באתר; (ג) התרחשה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין; (ד) במהלך המכירה חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כשלהו; ו- (ה) לשיקול דעתה של החברה, התעורר חשד כי התמורה בעבור המוצרים לא תשולם כלל או שלא תשולם במלואה ובמועדה.
 8. במקרה כאמור תישלח הודעה לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש ("הודעת הביטול"), ותושב למשתמש התמורה במלואה (לגבי אותם מוצרים ספציפיים שאת הזמנתם לא היה ניתן לבצע). 
 9. פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים שבהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו - במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור, ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור או יוצע לו מוצר חליפי (במידה וקיים במלאי).
 10. עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
 11. תמהיל המוצרים המוצגים באתר והמוצעים למכירה/לשיווק בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנת המוצר באתר.


מדיניות החלפה והחזרה  

 
בכפוף לכל דין, לרבות, חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 עם קבלת המוצר הנרכש, על המשתמש לבדוק ולבחון את המוצר - תכולתו, התאמתו לפרטי ההזמנה או חשבונית העסקה שתימסר לו בעת אספקתו. ככל ותתגלה על-ידי המשתמש אי-התאמה בעקבות הבדיקה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון המשתמש ביחס למוצרים שנמסרו לו, על המשתמש להודיע על כך לאתר בתוך עד 14 ימי עסקים, לכל המאוחר ממועד קבלת המוצרים. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל [email protected] . המוצר יוחזר (ככל שניתן) באריזתו המקורית ע”י משלוח אל הכתובת המפורטת בסעיף 16 לעיל.


קניין רוחני; תוכן


כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, שם התמחם (Domain Name), המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבהם הינם רכושה של החבר בלבד.


תוכן

 1. סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האתר, לרבות תמונות, קטעי וידאו, תפריטים, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. כאמור לעיל, במסגרת האתר, עשוי להתאפשר למשתמש להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות משוב ו/או דירוג של מוצרים ו/או השירותים המוצעים, המלצות, בקשות ו/או הצעות לשיפור. כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר או שירות הכלולים באתר ו/או על גבי המוצרים, הינם לצרכים כלליים ונועדו לדמות לצורכי המחשה בלבד.
 2. במסגרת השימוש באתר, החברה  תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי  Cookiesאו שירותים דומים לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את באתר להעדפות האישיות של המשתמש, וכן לצרכי אבטחת מידע.
 3. החברה עשויה להתיר לחברות אחרות/צדדים שלישיים, לנהל את מערך הפרסומות באתר. ייתכן שהמודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.


אבטחת מידע וסודיות


החברה עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשבינו ועשיית שימוש במידע, בשירותים, חשיפתם או שימוש בהם לרעה על ידי גורמים עוינים. אם קרתה פעולה כאמור, וכל עוד ננקטו אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. אנו ממליצים כי תנקוט באמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים למכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר.


היעדר אחריות לעניין השימוש באתר

 1. השימוש בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים באתר, ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.
 2. החברה לא תהיה אחראי לבעיות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
 3. יש לגלוש באתר בהתאם להוראות הדין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה.
 4. באחריות המשתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות על מנת לגשת לאתר ולקבל את השירותים המוצעים במסגרתו.


דין וסמכות שיפוט


הדין הישראלי בלבד יחול על תנאי שימוש אלו; סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.


שירות לקוחות 


לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או זמני אספקתם ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלו, ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל ל:  [email protected] או במספר טלפון: 08-9585300 בימים א' – ה', בין השעות 08:00-15:00.

 

מדיניות ופרטיות

כללי

א.ח בריאותא רפואה בע"מ, מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות ו/או בשירותי הבדיקה המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה (להלן יחד, "אנחנו") על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים ו/או מרכז ההזמנות ו/או השירות שלנו (להלן, כולם יחד וכל אחד לחוד, "האתר"(. בהתאם, אנחנו לא נעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו. בשימוש באתר אתה מסכים גם לתוכן מדיניות פרטיות זו (כפי שתתעדכן מעת לעת).

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באתר ולקבלת השירותים המוצעים על ידנו ("השירותים"), ובכלל זה, את האופן שבו אנחנו אוספים ומשתמשים במידע הנמסר לנו ו/או שנאסף על ידנו במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או במסגרת קבלת השירותים מאיתנו. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו שלנו ועל כל המידע הנמסר לנו. אנא קרא נספח מדיניות פרטיות זה לפני השימוש באתר וקבלת שירותים כלשהם מאיתנו ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל, שאלות בריאותיות וכיוב') אלינו.
מסמך זה מהווה חלק מתנאי השימוש של האתרים: www.briuta-care.co.il ו- www.biovelvet.co.il ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

אתה מודע ומסכים לכך שאנחנו נהיה רשאים, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת בכתובת  https://briuta-care.co.il/policy

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

הכותרות במדיניות פרטיות זו מועדו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

איסוף מידע

אנחנו עשויים לאסוף ולשמור מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר ואודות מקבלי השירותים מאיתנו, שהועבר על ידך או שנאסף על ידנו כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן, "המידע").
המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור: "מידע אקטיבי" – מידע: (א) שיימסר לנו על ידך לצרכים שונים (רישום לאתר, מילוי שאלון התאמת הבדיקות, פניה למוקד שירות לקוחות או לכל צורך אחר); וכן (ב) מידע שנאסף על ידנו ממקורות אחרים, לרבות תוצאות הבדיקות הרפואיות שיערכו עבורך ו/או ניתוחן של התוצאות כאמור. מידע כאמור עשוי לכלול, בין היתר, שם, כתובת, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון, תמונת פרופיל, וכן פרטים על מצבך הרפואי, העדפותייך האישיות והרגלייך, מאפיינך הפיזיים, הרקע התורשתי שלך וכו', הנדרשים לשם מן השירותים על ידנו. מובהר כי אתה אינך מחויב בכל אופן שהוא למסור לנו פרטים כלשהם, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או את השירותים שתוכל לקבל מאיתנו.

במידה ותספק לנו מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה), עליך ליידע אתנו על כך בטרם מסירת הפרטים על אותו אדם. כמו כן, בטרם תמסור לנו מידע על אנשים אחרים עליך להביא לידיעת את האמור במדיניות זו ולקבל מראש את סכמתם לשימושים במידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו. "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידך או על ידי צד שלישי (כגון: סוג הדפדפן בו אתה גולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמשת באתר, כתובת IP שלך, אתרים ותכנים מועדפים על ידך ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע עלייך (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלך) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות שלך, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישורך אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

אנחנו נהיה רשאים לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שנבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, אתה מסכים כי אנחנו נכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע הרשומים שברשותנו ו/או שבבעלותנו ו/או שמנוהלים על ידנו.

אנו שומרים את המידע כל עוד הוא דרוש לנו לצורך הגשמת המטרות המותרות לנו לפי מדיניות פרטיות זו או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לזמני ההתיישנות הקבועים בדין החל או לפי הנחיות רשות רגולטורית רלוונטית. על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר מעבר לפרק הזמן המינימלי הדרוש להגשמת המטרות המתוארות לעיל, אני מקיימים בחינות תקופתיות ומסירים מידע עודף אשר אינו דרוש לנו יותר מהמערכות והרשמות שלנו או הופכים אותו לאנונימי כך של יהיה אפשר עוד לזהות אותך באמצעותו.

השימוש במידע

אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

 • לצורך שירות לקוחות ובכדי לענות על השאלות שלך ולהיות אתך בקשר.
 • התאמת חוויית השימוש שלך באתר לתחומי העניין שלך, כדי להראות לך תוכן שעשוי לפי דעתנו לעניין אותו וכדי להציג לו התוכן לפי העדפותיו.
 • מסירת מידע מנהלי הקשור לשימוש באתר (למשל, כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).
 • פישוט מנגנון החיבור שלך לאתר על ידי יצירת טפסים באתר אשר יכללו מידע המאפשר זיהוי אישי שלך באופן אוטומטי, מבלי שתצטרך למלא אותם בעצמו.
 • למטרות העסקיות הפנימיות שלנו, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות. 
 • ניתוח נתונים שנמסרו על ידך ו/או אשר התקבלו על ידנו מצדדים שלישיים (כגון תוצאות הבדיקות הרפואיות שביצעת כחלק משירותים הניתנים על ידנו) ומתן מידע ו/או הצעות בקשר עם תוצאות ניתוחי הנתונים כאמור.
 • משלוח אלייך, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב וכן בדרך של דיוור ישיר), מידע אינפורמטיבי אודותינו ואודות השירותים המוצעים על ידנו, כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין שלך, מידע בנוגע למוצרים או שירותים שרכשת, ככל שרכשת, או מוצרים ו/ו שירותים אחרים שעשויים, לדעתנו, לעניין אותך, לרבות חומרים פרסומיים מטעם שותפינו ותוכן שיווקי.

בעצם שימוש באתר ו/או בקבלת השירותים מאיתנו הינך מסכים שנשלח לך מידע כאמור בס"ק (ו) זה. יחד עם זאת, אתה תהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות שלנו בדוא"ל  hanhala@briuta- care.co.il או באמצעות לחיצה על הקישור (Unsubscribe) שבתחתית כל הודעת דוא"ל פרסומית שתישלח לך מאיתנו. כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידנו. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותנו לעשות שימוש במידע למטרות המנויות בס"ק (א) – (ה) לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

אנחנו נדאג כי המידע שיישמר על ידנו, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע שלנו ולא יועבר לצדדים שלישיים בלא הסכמתך, למעט לגופים הפועלים כספקים שלנו ו/או בשיתוף פעולה איתנו ואשר מעניקים לנו שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר לנו לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, פרסום, שירות לקוחות, שירותים דיגיטליים ומסחר אלקטרוני, שירותי שליחויות ודואר, שירותי טכנולוגית מידע IT, שירותי סליקה, סוקרים ויועצי שיווק וכיו"ב לרבות ביצוע הבדיקות הרפואיות הנדרשות לשם מתן השירותים. למען הסר ספק, התקשרותנו עם קבלנים או נותני שירותים חיצוניים כאמור, אינה גורעת מאחריותנו לפי כל דין לאופן השימוש במידע אודותייך.

על אף האמור לעיל, אנו נהיה רשאים להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמתך במקרים הבאים: (א) מסירת המידע דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים; (ב) מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי; (ג) הפרת את תנאי השימוש באתר או ביצעת או ניסית פעולות אסורות על פי דין; (ד) הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם אנחנו מעורבים; או (ה) במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני שלנו או מיזוג פעילותנו עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

על אף הרשום מעלה בכל העברת מידע לצדדים שלישיים המידע שמועבר לא יכלול לעולם את פרטי כרטיס האשראי ו/או כל פרט הקשור לפרטי האשראי. כמו כן, ככל שהבדיקות הוזמנו עבורך על ידי אדם או גוף אחר כלשהו, העתק מתוצאות הבדיקות יועבר לאדם או הגוף שהזמין עבורך את הבדידות כאמור.

עיון במידע

אתה זכאי לפנות אלינו בכל עת לצורך עיון במידע המתייחס אלייך והמצוי במאגרי המידע שלנו. בנוסף, אתה זכאי, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגבייך ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים בכל מקרה לשמור במאגרינו מידע אשר נאסף על ידנו באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותנו לצורך פניה אלייך (כגון מידע הדרוש לנו או מסייע לנו בפעילותנו העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

אנחנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע ונוקטים באמצעי הזהירות הסבירים בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים, לרבות אצל מחזיקי המידע עבורנו. האתר והמידע בו מאובטחים היטב, ואתה יכול להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי אנחנו לא יכולים להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים על ידנו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם ובהתאם איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. משכך, אנחנו לא נישא באחריות על כל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מחשיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

אנו שומרים את המידע בתוך גבולות מדינת ישראל ובמדינות אחרות לפי דיני הגנת הפרטיות החלים בישראל. על המידע עלול לחול גם הדין במדינה בה הוא מאוחסן ומעובד. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות אלינו לכתובת המייל המפורטת בסוף מדיניות פרטיות זו.

בעת הרישום לאתר תזין סיסמא אשר תזהה אותך בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, אנחנו נוכל להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר יידרשו לצורך השימוש באתר. יובהר, כי אתה תהיה האחראי הבלעדי על שמירת אמצעי הזיהוי שלך באתר בסודיות, על ידי הגבלת הגישה למחשב או להתקן הנייד ממנו אתה גולש אל האתר ויציאה מסודרת מחשבון המשתמש שלך בסיום השימוש באתר. אתה תהיה אחראי האופן בלעדי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי שלך. בנוסף, אתה מתחייב להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו או באמצעי הזיהוי שלו, לכתובת הדואר המצוינת במדיניות פרטיות זו ליצירת קשר.

התנהלות צדדים שלישיים

מודעות המופיעות ו/או אשר יופיעו באתר נמסרות על ידי שותפינו המפרסמים, אשר רשאים לזהות או לשמור "עוגייה" ייחודית במחשב שלך, שתאסוף מידע שאינו מאפשר את הזיהוי שלך, לרבות אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג לך מודעות פרסום.

כמו כן, האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידנו ואינם נמצאים בבעלותנו. אנחנו מספקים קישורים אלה לצרכי נוחות בלבד, ואין לראות ההכללתם באתר כקידום של אתרי צד שלישי אלו או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ"ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ"ל ולא באתר, ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתרים הנ"ל.

שימוש באתר על ידי ילדים

אנחנו רואים חשיבות מיוחדת בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) ואנחנו לא אוספים או משתמשים במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחוייבים לדווח לנו מראש על היותם קטינים ולהציג לנו יפוי כח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע לאגם כלשהו כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך מחיקת מידע זה.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.

ראשי > תקנון ומדיניות פרטיות אתר בריאותא
whatsapp iso image The Butterfly Button